Wijzigingen opgeslagen

Er is een fout opgetreden

Privacyverklaring

Introductie

Het community management hecht groot belang aan de privacy van de gebruikers van dit platform en neemt alle bepalingen van relevante wetten, richtlijnen en verordeningen inzake de bescherming van persoonsgegevens in acht, voor zover schending van deze bepalingen van invloed is op de belangen van de gebruikers. In deze Privacyverklaring leest u welke gegevens worden verzameld bij het gebruik van dit platform en welke beveiligingsmaatregelen er genomen worden om uw informatie te beschermen.

Artikel 1 - Definities

 1. Betrokkene’, ‘persoonsgegevens’, ‘verantwoordelijke’, ‘verwerker’ en ‘verwerking’ hebben de betekenis zoals bedoeld in de (hieronder gedefinieerde) Privacywetgeving.
 2. Beveiligingsincident’ - Een daadwerkelijke, verwachte of vermoede i) schending van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen welke leidt tot onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang tot gegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens, ii) schending van Privacywetgeving of deze Verwerkersovereenkomst door een huidige of voormalige werknemer, aannemer of agent van de Verwerker of door een andere persoon of derde, en/of iii) gebeurtenis waarbij de beveiliging, vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van gegevens, waaronder Persoonsgegevens, zijn of redelijkerwijs kunnen zijn gecompromitteerd.
 3. Platformaanbieder’ - Chainels B.V., handelend onder de naam Chainels, biedt u in opdracht van Verantwoordelijke (zoals hieronder gedefinieerd) het platform aan waar u gebruik van wilt maken.
 4. Privacywetgeving’ de Privacy Richtlijn (95/46/EG) en de Richtlijn privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG), de nationale wetten ter uitvoering van deze richtlijnen en/of, in voorkomend geval, de verordening (EU) 2016/679 (de "AVG") en elke wetgeving of verordening die het voorgaande van tijd tot tijd wijzigt of aanvult.

Artikel 2 - Aard en doel gegevensverwerking

Opdrachtgever (hierna: "Verantwoordelijke") verwerkt persoons- en bedrijfsgegevens ten behoeve van het opzetten en gebruiken van het platform, het administreren van uw account, het verzenden van notificaties via e-mail en/of push-notificaties en het door Platformaanbieder laten verbeteren van uw gebruikservaring. Door akkoord te gaan met deze Privacyverklaring geeft u aan de Verantwoordelijke toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken.

Artikel 3 - Verwerkte gegevens

 1. De Verantwoordelijke kan de volgende gegevens van u opslaan of registreren: naam, e-mailadres, wachtwoord IP-adres, browser, operationeel systeem, het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website wordt gelinkt, en eventuele persoonlijke foto's, telefoonnummers, overige persoonlijke of professionele gegevens, de pagina's die u bezoekt, de functionaliteiten en/of mobiele applicaties die u gebruikt, de datum waarop u inlogt en de berichten en/of reacties die u schrijft en/of uitvoert.
 2. Uw Persoonsgegevens worden, behoudens wettelijke verplichtingen, uitsluitend gebruikt voor de gestelde doelen of doeleinden. De Verantwoordelijke zal zich beperken tot het verzamelen van de hoogst noodzakelijke gegevens die hiervoor nodig zijn.
 3. Uw Persoonsgegevens worden verwijderd binnen 1 maand nadat u aan de Verantwoordelijke te kennen heeft gegeven niet langer gebruik te willen maken van het platform of de Verantwoordelijke gebruik van het platform stopt, tenzij de Persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 4 - Beveiliging

 1. De Verantwoordelijke doet zijn uiterste best om uw gegevens te beschermen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen inbreuken op beveiliging, vertrouwelijkheid of integriteit en andere ongeautoriseerde of onwettige vormen van verwerking.
 2. U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw unieke wachtwoord en account- informatie. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van de toegang tot het e-mailadres waarop u e-mails van de Verantwoordelijke ontvangt met betrekking tot het platform.
 3. Alle informatie van het platform is opgeslagen op servers binnen de Europese Economische Ruimte. Mocht dit in de toekomst wijzigen, dan wordt u hier tijdig over geïnformeerd.

Artikel 5 - Informatieverstrekking aan derden

 1. De Verantwoordelijke geeft persoonlijke gegevens alleen aan derden door als het daartoe door de wet of gerechtelijke bevelen verplicht wordt gesteld.
 2. De Verantwoordelijke kan bedrijfsinformatie, niet bestaande uit Persoonsgegevens, verzamelen en aan derden verstrekken.
 3. De Verantwoordelijke maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies die het mogelijk maken om u te herkennen, zodat u een optimale gebruikerservaring heeft. De Verantwoordelijke plaatst geen cookies ten gunste van derde partijen zoals adverteerders (zogenaamde 'third-party cookies').
 4. Het platform is een afgeschermde omgeving, waartoe uitsluitend gebruikers met de juiste rechten toegang hebben en waar gevoelige informatie kan worden gedeeld. U verklaart discreet om te gaan met de informatie die in vertrouwen met u is gedeeld en deze niet te delen via andere (social) media. Mocht u toch besluiten informatie te verspreiden, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan.

Artikel 6 - Geheimhouding medewerkers

De personen die handelen onder het gezag van de Verantwoordelijke, de Verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot de Persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- en regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Artikel 7 - Verwerkers

 1. Om het platform aan te bieden maakt de Verantwoordelijke gebruik van de diensten van derden, waaronder Platformaanbieder, die als Verwerkers ten behoeve van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens van u kunnen verwerken.
 2. De Verantwoordelijke blijft volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het uitbesteden van werkzaamheden aan een Verwerker.

Artikel 8 - Inzage, klachten en aansprakelijkheid

 1. Indien u klachten heeft over het verwerken van uw Persoonsgegevens of u een beroep wilt doen op de inzage, correctie of verwijdering van uw Persoonsgegevens of de verwerking ervan wilt beperken, dient u dit aan de Verantwoordelijke kenbaar te maken via de contactgegevens die onderaan deze Privacyverklaring staan.
 2. U kunt nagaan of uw Persoonsgegevens juist, volledig en actueel zijn door in te loggen op uw account en de Persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

De Verantwoordelijke is aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit de verwerking van Persoonsgegevens door gebruik van het platform.

Artikel 10 - Wijzigen Privacyverklaring

Indien de Verantwoordelijke deze Privacyverklaring aanpast zult u op de hoogte gesteld worden via de bewuste diensten. U stemt ermee in dat indien u van de diensten gebruik maakt na de datum waarop de Privacyverklaring is veranderd, de Verantwoordelijke dit gebruik zal aanmerken als aanvaarding van de gewijzigde Privacyverklaring.

Artikel 11 - Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op deze Privacyverklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Ieder geschil met betrekking tot deze Privacyverklaring zal bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt en beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.