Wijzigingen opgeslagen

Er is een fout opgetreden

ALGEMENE VOORWAARDEN CHAINELS- LEVERING AAN NIET- CONSUMENTEN

Laatst bijgewerkt op: 01-09-2013

1. Introductie

Uw relatie met Chainels BV op het gebruik dat u maakt van Chainels BV's producten, software, diensten en websites zijn de voorwaarden (gezamenlijk "diensten" in dit document), hier vastgelegd in een overeenkomst tussen u en Chainels BV, van toepassing. Chainels BV wil transparant zijn richting haar klanten en heeft dan ook uiterste zorg besteedt aan deze privacy policy. Mocht u echter feedback hebben dan stellen wij dit zeer op prijs en wij zullen uw feedback zorgvuldig behandelen.

2. Definities

Hieronder leest u een nadere uitleg van de definities in deze algemene voorwaarden:

2.1 'Bedrijfsgroep' of 'bedrijfsgroepen' (mv).

Het platform Chainels faciliteert digitale communicatie voor cross-sectorale bedrijfsgroepen. De functionaliteiten die Chainels biedt zijn geschikt voor allerhande type bedrijfsgroepen waarvan de lidbedrijven verbonden zijn door geografische ligging en/of gemeenschappelijk belang. Met Chainels wordt het mogelijk om efficiënt in grote groepen te communiceren op bedrijfsniveau en tevens het ledenbestand overzichtelijk te beheren (clusters, statistieken en maps). Lidbedrijven die aangesloten zijn bij de bedrijfsgroep kunnen naast afgesloten groepsinformatie (intranet) eveneens op andere pagina's in de bedrijfskrant publieke berichten delen met hun omgeving en zakelijke partners.

2.2 'Groepsbeheerder(s)'

De groepsbeheerder heeft de rechten om het groepsprofiel van de bedrijfsgroep te beheren en via dit groepsprofiel te communiceren met haar lidbedrijven via het Chainels platform.

2.3 'Geregistreerd bedrijf' of 'geregistreerde bedrijven' (mv).

Bedrijven die geregistreerd zijn op het Chainels platform en eventueel als lidbedrijf aangesloten zijn bij één of meerdere 'bedrijfsgroepen'.

3. Acceptatie/verandering van de voorwaarden.

3.1 Om gebruik te maken van Chainels zult u eerst de algemene voorwaarden en privacy policy moeten accepteren.

3.2 Indien Chainels BV de algemene voorwaarden aanpast zult u op de hoogte gesteld worden via de bewuste diensten. U begrijpt en stemt er mee in dat indien u van de diensten gebruik maakt na de datum waarop de algemene voorwaarden zijn veranderd, Chainels BV dit gebruik zal aanmerken als aanvaarding van de aangepaste algemene voorwaarden.

4. Diensten van Chainels

4.1 Chainels BV innoveert voortdurend om de best mogelijke ervaring aan haar gebruikers te leveren. U bevestigt hierbij en stemt er mee in dat de vorm en aard van de diensten die Chainels BV u verleent van tijd tot tijd kunnen veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke aankondiging aan u.

4.2 De diensten worden beschikbaar gesteld in de staat waarin zij zich bevinden. Ondanks de continue zorg en aandacht die Chainels besteedt aan de inhoud en samenstelling van de diensten, geeft zij geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid daarvan, noch garandeert Chainels dat de diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen, storingen of fouten beschikbaar zijn, of dat gebreken te allen tijde hersteld worden. U gaat er meer akkoord dat Chainels niet aansprakelijk is voor verlies van of schade aan uw computer, gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen als gevolg van gebruik van de diensten.

4.3 Chainels is te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de verlening van een of meer diensten aan u (tijdelijk) te beperken, op te schorten of te beëindigen, uw account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, uw gebruikerscontent te verwijderen en/of een waarschuwing te doen uitgaan, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

(a) U handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;

(b) We van mening zijn dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan andere gebruikers of aan Chainels kunnen toebrengen.

4.4 U aanvaardt de mogelijkheid dat – indien Chainels BV de toegang tot uw account blokkeert – u er van weerhouden kunt worden toegang te krijgen tot de diensten.

4.5 U aanvaardt de mogelijkheid dat – hoewel Chainels BV op dit moment nog geen maximum heeft gesteld aan het aantal transmissies dat u door middel van de diensten kunt verzenden of ontvangen of op de hoeveelheid gegevensopslag gebruikt voor de levering van een dienst – zulke maximale limieten door Chainels BV – geheel naar eigen keuze – op ieder moment mogen worden ingesteld.

5. Het gebruik van diensten door u

5.1 U stemt er mee in geen toegang te verkrijgen (of een poging daartoe te doen) tot de diensten anders dan door de interface die Chainels BV u ter beschikking stelt.

5.2 U stemt er mee in geen activiteiten te ondernemen die de diensten (of de servers en netwerken die zijn verbonden met de diensten) verstoren of onderbreken.

5.3 U stemt ermee in dat u de diensten niet zult verveelvoudigen, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen noch wederverkopen, voor welk doel ook.

6. Uw toegangscodes en beveiliging van uw account

6.1 U stemt er mee in en begrijpt dat u er voor verantwoordelijk bent de vertrouwelijkheid van de toegangscodes horende bij het account dat u gebruikt om de diensten af te nemen, geheim te houden.

6.2 Bovendien stemt u er mee in dat u, tezamen met eventuele andere gebruikers van uw Chainels account, de volledige verantwoordelijk draagt voor alle activiteiten die uit hoofde van uw account plaatsvinden.

7. Content in de diensten

7.1 U begrijpt dat alle informatie (zoals gegevensbestanden, geschreven tekst, foto's, video's of andere beelden) waartoe u (gedeeltelijk) toegang heeft als onderdeel of door uw gebruik van de diensten onder de uitsluitende verantwoordelijkheid vallen van de persoon van wie dergelijke content afkomstig is. Deze informatie wordt hierna aangeduid als: "content".

7.2 U stemt er mee in dat u als enige verantwoordelijk bent (en dat Chainels BV geen enkele verantwoordelijkheid draagt jegens u of een derde) voor content die u maakt, verstuurt of afbeeldt wanneer u de diensten gebruikt, en voor de gevolgen van uw actie.

7.3 U stemt ermee in dat u geen valse persoonlijke gegevens en incorrecte bedrijfsgegevens op het Chainels platform plaatst.

8. Eigenaarschap van gegevens op het Chainels platform.

8.1 U behoudt de auteursrechten die u al heeft in de content die u verschaft, post of afbeeldt door of via de diensten.

8.2 U stemt ermee in dat Chainels BV gerechtigd is om gebruikersgegevens te gebruiken om:

(a) Uw gebruikerservaring te verbeteren.

(b) Doelgerichte promotie relevant voor uw bedrijf te tonen aan u. Wij monitoren de relevantie van de promotionele berichten die aan u getoond worden; deze berichten zullen dan ook vrijwel nooit als spam worden ervaren.

(c) Algemene gebruikersstatistieken te publiceren als onderdeel van commerciële activiteiten. Daarnaast kunnen deze statistieken gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, echter zal uw identiteit in deze rapporten niet gepubliceerd worden

9. Privacy

Door het gebruik van de diensten bent u gebonden aan onze privacy policy welke bij een schriftelijke overeenkomst ter hand gesteld zal worden en tevens digitaal toegankelijk is via: https://www.chainels.com/terms/privacy.

10. Beëindiging van uw relatie met Chainels BV

10.1 Chainels BV kan alle overeenkomsten met u beëindigen indien:

(a) u inbreuk maakt op een bepaling in de voorwaarden (of heeft gehandeld op een wijze die duidelijk aantoont dat u niet van plan bent of niet in staat bent om het bepaalde in de voorwaarden na te komen)

(b) het verlenen van de diensten door Chainels BV aan u – naar Chainels BV's mening – niet langer commercieel haalbaar is.

11. Het recht tot het beheren en verwijderen van uw account

11.1 U hebt recht op toegang tot uw accountgegevens, de gegevens kunt u aanpassen en verwijderen, 'geregistreerde bedrijven' zijn te allen tijde gerechtigd om het eigen bedrijfsaccount op te heffen. Het bedrijfsaccount kan verwijderd worden via de 'instellingen' knop, deze knop is te vinden via de menubalk.

11.2 'Groepsbeheerders' hebben een afzonderlijke overeenkomst met Chainels BV waarin de procedure omtrent het opheffen van de 'bedrijfsgroep' staat omschreven.

11.3 Wanneer u uw informatie update kan het zijn dat we een kopie van uw originele informatie evenals statistieken en metadata in onze database hebben opgeslagen. U kunt contact met ons opnemen als u wenst dit te verwijderen. Wanneer u data verstuurd naar andere gebruikers via Chainels dient u zich bewust te zijn dat deze data niet per definitie verwijderd wordt wanneer u uw account verwijderd.

12. Additionele voorwaarden

12.1 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de collega's van gebruiker en zijn directie.

12.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

12.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

12.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.

12.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

13 Tot slot

Feedback is altijd welkom en Chainels BV heeft het recht om uw ideeën kosteloos te implementeren.

14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14.2 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen partijen zal bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt en beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.